Moje konto
Umowa o pracę na czas nieokreślony: o czym warto wiedzieć?

Umowa o pracę na czas nieokreślony: o czym warto wiedzieć?

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, wzór tego dokumentu oraz zasady jego wypowiedzenia.

Zależy Ci na bezpieczeństwie zatrudnienia? Pamiętaj, że nie każda umowa o pracę da Ci te same prawa pracownicze!

 

Pełnię ochrony zapewni Ci dopiero umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Dlaczego właśnie ten rodzaj umowy jest najlepszy? 

 

W tym artykule znajdziesz:

 

 • najważniejsze informacje i przepisy dotyczące umowy na czas nieokreślony (jakie prawa Ci daje?)
 • wzór umowy o pracę na czas nieokreślony
 • zasady wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Umowa na czas nieokreślony — o czym musisz wiedzieć?

 

Umowę o pracę na czas nieokreślony, zgodnie z jej nazwą, zawiera się ją bezterminowo, bez ustalania daty jej wygaśnięcia. M.in. to różni ją od umowy na czas określony czy też na okres próbny. Umowa na czas nieokreślony w największym stopniu daje pracownikowi bezpieczeństwo zatrudnienia.

 

Kiedy umowa na czas nieokreślony — po jakim czasie można ją dostać?

 

Dobra wiadomość — umowa o pracę na czas określony może być zawarta od razu w momencie zatrudniania nowego pracownika.

 

Oczywiście jest to kwestia ustaleń z pracodawcą. Wielu z nich woli najpierw sprawdzić nowego pracownika, podpisując z nim umowę na okres próbny, a następnie na czas określony — np. na 1 rok.

 

Jednak w tym przypadku pracodawcę obowiązują pewne ograniczenia. Jakie?

 

Zgodnie z art. 25¹ Kodeksu pracy „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

 

Tak więc w sytuacji, gdy upłyną 33 miesiące współpracy lub pracodawca zawrze z pracownikiem 4. umowę, automatycznie uznaje się, że podwładny zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas.

 

Zasady tej nie stosuje się w przypadku umów o pracę na czas określony zawartych:

 

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony gwarantuje pracownikowi wszystkie przywileje zawarte w Kodeksie pracy, takie jak: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, ochronę wynagrodzenia, ochronę czasu pracy, trwałość stosunku pracy, uprawnienia urlopowe, czy też ochronę dla grup takich jak młodociani i niepełnosprawni.

 

Ciąża a umowa na czas nieokreślony

 

W ramach umowy na czas nieokreślony obowiązuje pełna ochrona kobiet w ciąży — prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem czy też zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca nie może rozwiązać umowy pracownicy w ciąży, a także przebywającej na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy też wychowawczym.

 

Zajrzyj również do innych poradników:

 

 

2. Umowa o pracę na czas nieokreślony — wzór

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony powinna zawierać najważniejsze wytyczne dotyczące współpracy — strony umowy, datę jej zawarcia, stanowisko pracownika, zakres jego obowiązków, czy też wysokość wynagrodzenia.

 

Aby uniknąć wątpliwości czy też sporów, umowa na czas nieokreślony powinna być przygotowana na piśmie. Poniżej zobaczysz przykład takiego dokumentu.

 

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY


zawarta w Warszawie dnia 04.05.2021 między 

 

 1. Firmą XYZ z siedzibą przy (adres) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (REGON i NIP), zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Martę Nowak

a

 1. Janem Tomczykiem zamieszkałym przy (adres), (PESEL) zwanym dalej Pracownikiem.

§1

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony na stanowisku specjalisty ds. marketingu.

 

 1. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z zarządzaniem kampaniami marketingowymi firmy, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie i wysyłka materiałów prasowych.
 2. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z dziennikarzami.
 3. Prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych.
 4. Analiza i optymalizacja kampanii reklamowych.

 

§2

 1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły siedzibę Firmy XYZ pod adresem (adres).

§3

 1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił 8 godzin dziennie w średnio 5-dniowym tygodniu pracy.

§4

 1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest 10.05.2021 r.

§5

 1. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto za miesiąc.

 2. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie do 10. dania miesiąca przelewem na wskazane przez Pracownika konto bankowe.

§6

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.(podpis pracodawcy)

(podpis pracownika)

 

Może Cię także zainteresować: Podanie o przedłużenie umowy o pracę

 

3. Umowa na czas nieokreślony — wypowiedzenie

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowę o pracę na czas nieokreślony rozwiązuje się:

 

 • na mocy porozumienia stron
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

 

Przy składaniu wypowiedzenia, pracownik nie musi podawać przyczyny zakończenia współpracy. Inaczej jest w przypadku pracodawcy, który ma taki obowiązek. Dodatkowo musi poinformować pracownika o prawie do odwołania się do sądu pracy.

 

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać również bez zachowania okresu wypowiedzenie, w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji muszą zostać jednak spełnione określone przesłanki (chodzi np. o ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych).

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

 

W 2016 roku okres wypowiedzenia umów na czas określony i nieokreślony został ujednolicony. Jego obecną długość przedstawiliśmy w tabelce poniżej.

 

Okres zatrudnienia

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w poradniku: Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: umowa o prace na czas nieokreslony
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły