Moje konto
Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym - wzór

Tutaj znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika / pracodawcę. Zobacz, jak rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia.

Praca ma szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie lub pracodawca źle Cię traktuje?

 

A może Twój pracownik świadomie działa na niekorzyść firmy?

 

Pamiętaj, że zarówno pracownik jak i pracodawca w określonych sytuacjach może wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym
 • kreator online, w którym wygodnie przygotowujesz takie wypowiedzenie i pobierzesz je w PDF
 • wyjaśnienie, kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym
 • porady, jak napisać poprawne wypowiedzenie.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym?Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace w trybie natychmiastowym

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym — na jakich zasadach jest możliwe?

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym (inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), polega na rozwiązaniu umowy poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia. Umowa przestaje więc obowiązywać od razu.

 

W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę — zarówno na czas określony, nieokreślony, jak również na okres próbny.

 

W tego typu oświadczeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca dodaje również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, aby móc wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym, muszą zostać spełnione określone przesłanki wskazane w Kodeksie pracy. Przedstawiliśmy je poniżej.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę jest możliwe w przypadku:

 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

O ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków możemy mówić, gdy obecne są poniższe trzy elementy:

 

 • bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego)
 • naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy
 • zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo.

 

Pracodawca oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (nazywane też zwolnieniem dyscyplinarnym) może wręczyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

W przypadku braku winy pracownika (np. jest on niezdolny do pracy na skutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, będąc zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy), może je wręczyć po upływie miesiąca.

 

Dodatkowe informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracodawcę znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika jest możliwe:

 

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę to np.:

 

 • poniżanie bądź ośmieszanie pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną
 • całkowite zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia
 • szykanowanie pracownika ze względu na przekonania polityczne lub religijne
 • złośliwa odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego
 • nakazanie kobiecie w ciąży świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej.

 

W praktyce to pracownik decyduje, czy dana okoliczność jest w jego ocenie ciężkim naruszeniem przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków i czy z tego powodu chce rozwiązać umowę o pracę.

 

Również pracownik musi złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym w ciągu miesiąca od momentu, kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązków przez pracodawcę.

 

Dodatkowe informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl.

 

Jeśli chcesz poznać inne tryby wypowiedzenia umowy o pracę, zajrzyj do naszych poradników:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Jak napisać wypowiedzenie o pracę w trybie natychmiastowym? Omówienie wzoru

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym powinno być dostarczone w formie pisemnej. Zarówno w przypadku pracodawcy jak i pracownika.

 

Teoretycznie, ustne rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym również jest skuteczne. Jest to jednak naruszenie przepisów i w razie sporu należy wykazać, że umowa rzeczywiście została wypowiedziana ustnie. Nie warto więc ryzykować!

 

Jak zatem napisać takie oświadczenie?

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym — co powinno zawierać?

 

 • miejscowość i aktualną data
 • imię i nazwisko pracownika, numer telefonu, profesjonalny adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • imię, nazwisko i stanowisko adresata wypowiedzenia oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek (np. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • treść wypowiedzenia, w której podaje się datę zawarcia umowy o pracę, jej strony oraz przyczynę rozwiązania umowy
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (w przypadku oświadczenia pracodawcy)
 • zwrot grzecznościowy (np. „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”) i podpis (także własnoręczny)
 • miejsce do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym

 

Tak sformułowane oświadczenie możesz wręczyć:

 • osobiście
 • przez osobę upoważnioną do działania w sprawach z zakresu prawa pracy (posiadając odpowiednie pełnomocnictwo)
 • wysłać przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w dniu, w którym odbiorca odbierze przesyłkę).

 

Przygotowując wypowiedzenie bądź uważny szczególnie przy wpisywaniu danych personalnych i kontaktowych oraz datach.

 

Pamiętaj, że nie warto porzucać pracy bez dotrzymania tych formalności! O konsekwencjach zachowania piszemy tutaj: Porzucenie pracy — co Ci grozi? 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: wypowiedzenie umowy o prace w trybie natychmiastowym
Średnia: 5 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły