Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę - wzór, porady, Kodeks pracy

Rozwiązanie umowy o pracę - wzór, porady, Kodeks pracy

Tutaj dowiesz się, jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę, znajdziesz wzór wypowiedzenia wraz z omówieniem i kreator online tego dokumentu.

Porzucenie pracy z dnia na dzień wiąże się z określonym, niekiedy dotkliwymi konsekwencjami. Aby ich uniknąć, należy rozwiązać umowę o pracę zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie pracy.

 

O jakie przepisy chodzi? Za chwilę się tego dowiesz.

 

W tym artykule znajdziesz:

 • wzór rozwiązania umowy o pracę
 • kreator online, w którym stworzysz ten dokument i pobierzesz go w PDF
 • wskazówki, jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę zgodnie z Kodeksem pracy
 • porady, jak napisać poprawne podanie o rozwiązanie umowy o pracę.

 

Chcesz od razu napisać podanie o rozwiązanie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę — wzór

 

rozwiazanie umowy o prace

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Rozwiązanie umowy o pracę — najważniejsze informacje

 

Przede wszystkim musisz wiedzieć, w jaki sposób powinieneś rozwiązać umowę o pracę. Masz bowiem 4 możliwości. 

 

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę rozwiązuje się:

 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • na mocy porozumienia stron
 • z upływem czasu, na który została zawarta.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (z zachowaniem okresu wypowiedzenia)

 

W tym przypadku obowiązuje Cię określony w Kodeksie pracy okres wypowiedzenia, dlatego nie możesz zwolnić się z dnia na dzień.

 

Poniżej dokładnie rozpisaliśmy okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju i długości umowy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony — długość okresu wypowiedzenia

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące

 

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny — długość okresu wypowiedzenia

 

Ile czasu byłeś zatrudniony?

Okres wypowiedzenia

Do 2 tygodni

3 dni

Co najmniej 2 tygodnie

1 tydzień

Na 3 miesiące

2 tygodnie

 

Jak dokładnie wyliczyć, kiedy zakończy się okres wypowiedzenia? Zobacz przykłady poniżej.

 

 1. Miesięczny okres wypowiedzenia. Masz 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś 17 listopada. Okres wypowiedzenia zacznie się naliczać od 1 grudnia i zakończy się wraz z końcem tego miesiąca.

 2. Tygodniowy okres wypowiedzenia. Masz 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożyłeś w środę 18 listopada. Okres wypowiedzenia musi zakończyć się w sobotę, więc potrwa do soboty 5 grudnia.

 3. Okres wypowiedzenia liczony w dniach. Masz 3-dniowy okres wypowiedzenia. Zacznie się on naliczać następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

 

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek podania przyczyny jej rozwiązania. Powinien on również poinformować pracownika o prawie do odwołania się do sądu pracy.

 

Ponadto w tym przypadku ewentualny brak zgody przełożonego nie ma znaczenia prawnego i wypowiedzenie pracownika nie może zostać odrzucone (jest to oświadczenie jednostronne).

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia)

 

W tym przypadku okres wypowiedzenie nie obowiązuje i umowa o pracę zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

W takiej sytuacji należy wskazać przyczyny rozwiązania umowy i muszą zostać spełnione określone przesłanki. Jakie?

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy może nastąpić w razie: 

 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy) lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy może nastąpić:

 

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Więcej informacji znajdziesz w rządowym serwisie biznes.gov.pl tutaj (dla pracodawcy) i tutaj (dla pracownika).

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 

W tym przypadku umowę o pracę można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym lub po ustaleniu innego niż standardowy okresu wypowiedzenia. Podawanie powodu rozwiązania umowy nie jest konieczne.

 

Warto wiedzieć, że w tym przypadku należy odpowiedzieć na propozycję rozwiązanie umowy — zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika. W ten sposób można wyrazić (lub nie) zgodę na proponowane warunki.

 

Zajrzyj również do naszego poradnika: Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

3. Rozwiązanie umowy o pracę - jak przygotować poprawne pismo?

 

Rozwiązując umowę o pracę, powinieneś przygotować formalny dokument. Zasady jego tworzenia opisaliśmy poniżej.

 

Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę? Najważniejsze informacje:

 

 • aktualna data i miejscowość
 • dane pracownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie stanowisko
 • dane pracodawcy: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa i adres firmy
 • nagłówek, np. „Rozwiązanie umowy o pracę” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • informacje o umowie (data i miejsce jej zawarcia oraz strony, które ją podpisały)
 • informacja o długości okresu wypowiedzenia
 • ewentualna informacja o dacie wygaśnięcia umowy (jeśli składasz podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron)
 • ewentualna informacja o powodach rozwiązania umowy (w przypadku rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony)
 • zwrot grzecznościowy i podpis (także własnoręczny)
 • ewentualnie formułka do potwierdzenia odbioru podania.

 

Pisząc podanie o rozwiązanie umowy o pracę, uważaj na błędy i literówki — przede wszystkim w danych osobowych oraz datach (są one kluczowe przy wyliczaniu okresu wypowiedzenia).

 

Warto również zastosować dopasowane do odbiorcy zwrotów grzecznościowych, aby pozostawić po sobie dobre wrażenie.

 

Być może słyszałeś, że umowę o pracę można wypowiedzieć także ustnie. To prawda — takie oświadczenie również będzie skuteczne. Jest to jednak naruszenie przepisów formalnych. Oznacza to, że w razie sporu będziesz musiał wykazać, że wypowiedziałeś umowę ustnie. Dlatego zdecydowanie lepiej zachować formę pisemną.

 

Zajrzyj również do naszych pozostałych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace
Średnia: 5 (3 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły