Moje konto
Umowa o pracę na okres próbny: opis, wzór, wypowiedzenie

Umowa o pracę na okres próbny: opis, wzór, wypowiedzenie

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny, jej wzór, a także zasady wypowiedzenia umowy na okres próbny.

Przed podpisaniem umowy o pracę musisz wiedzieć, jakiego rodzaju dokument podpisujesz i jakie są Twoje prawa oraz obowiązki.

 

Szczególnie jeśli masz pracować na podstawie umowy na okres próbny, która jest podstawową wersją umowy o pracy.

 

W tym artykule znajdziesz:

 

 • najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny
 • wzór umowy o pracę na okres próbny
 • zasady wypowiedzenia umowy na okres próbny.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Umowa na okres próbny — co musisz wiedzieć?

 

Zgodnie z Kodeksem pracy „umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy”.

 

Oznacza to, że umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie na 3 miesiące. W niektórych przypadkach można jednak zrobić to ponownie. Kiedy?

 

 • Jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
 • Po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy (w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

 

W ramach umowy o pracę na okres próbny pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego (L4) czy też bezpłatnej opieki zdrowotnej. Zatrudnienie na podstawie umowy na okres próbny wlicza się również do stażu pracy.

 

W przypadku umowy o pracę na okres próbny obowiązuje również minimalne wynagrodzenie. Najniższa krajowa wynosi 2800 zł brutto (stan na 2021 rok).

 

Warto wiedzieć: Umowy na okres próbny nie można zawrzeć z młodocianym.

 

Umowa na okres próbny a ciąża

 

Jeśli umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu. 

 

Kobieta zatrudniona na umowie na okres prawny ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale pozostaje bez prawa do urlopu macierzyńskiego.

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Umowa o pracę na okres próbny — wzór

 

Umowa na okres próbny powinna być przygotowana na piśmie. Należy w niej wskazać strony umowy, datę zawarcia, zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia. W dokumencie trzeba też jasno wskazać, że chodzi o umowę o pracę na okres próbny.

 

Jak wygląda to w praktyce? Zobacz przykład poniżej.

 

Wzór umowy o pracę na okres próbny

 

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY


zawarta w Warszawie dnia 16.04.2021 między 

 

 1. Firmą XYZ z siedzibą przy (adres) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (REGON i NIP), zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez Martę Nowak

a

 1. Janem Tomczykiem zamieszkałym przy (adres), (PESEL) zwanym dalej Pracownikiem.

§1

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący 3 miesiące od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. na stanowisku specjalisty ds. marketingu.

 2. Pracodawca powierza Pracownikowi wykonywanie obowiązków, związanych z zarządzaniem kampaniami marketingowymi firmy, a w szczególności:

 

 1. Przygotowywanie i wysyłka materiałów prasowych.
 2. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z dziennikarzami.
 3. Prowadzenie profili firmowych w mediach społecznościowych.
 4. Analiza i optymalizacja kampanii reklamowych.

 

§2

 1. Jako miejsce wykonywania pracy strony ustaliły siedzibę Firmy XYZ pod adresem (adres).

§3

 1. Wymiar czasu pracy Pracownika będzie wynosił 8 godzin dziennie w średnio 5-dniowym tygodniu pracy.

§4

 1. Dniem rozpoczęcia przez Pracownika pracy jest 04.05.2021 r.

§5

 1. W trakcie trwania umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto za miesiąc.

 2. Wypłata wynagrodzenia będzie odbywała się w terminie do 10. dania miesiąca przelewem na wskazane przez Pracownika konto bankowe.

§6

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.(podpis pracodawcy)

(podpis pracownika)

 

Może Cię również zainteresować: Umowa zlecenie — wzór i najważniejsze informacje

 

3. Umowa na okres próbny — wypowiedzenie

 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od tego, na ile czasu została ona zawarta.

 

Zgodnie z informacjami w rządowym serwisie biznes.gov.pl okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu lub otrzymaniu wypowiedzenia. W przypadku tygodnia/tygodni, musi zakończyć się w sobotę. Jeśli więc złożyłeś wypowiedzenie np. w środę 14.04.2021, a Twój okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień, to skończy on obowiązywać w sobotę 24.04.2021.

 

Czy jest możliwe wypowiedzenie natychmiastowe umowy na okres próbny?

 

Umowa na okres próbny może być również rozwiązana za porozumieniem stron (z ustalonym wspólnie innym okresem wypowiedzenia lub bez niego) oraz bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) lub z winy pracodawcy (art. 55 Kodeksu pracy).

 

Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku: Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

 

Może Cię także zainteresować:

 

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: umowa o prace na okres probny
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły