Moje konto
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, zasady

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: wzór, zasady

Jak i kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Oto wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dla pracownika oraz pracodawcy.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie (musi to potwierdzić lekarz) lub jeśli pracodawca naruszy podstawowe obowiązków wobec pracownika. Nazywamy to wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

 

Pracodawca również ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia ze swoim pracownikiem. Za chwilę opiszemy te przypadki. 

 

Z artykułu dowiesz się:

 • na jakich zasadach można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
 • jak wygląda wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracownika
 • kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

 

Chcesz od razu napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz gotowe wzory wypowiedzeń wszystkich typów umów pracowniczych do uzupełnienia jednym kliknięciem. Stwórz wypowiedzenie umowy w 5 minut tutaj.

 

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Stwórz wypowiedzenie umowy teraz

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika — Wzór

 

Warszawa, 25.11.2020

 

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 Warszawa

 

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia 1.12.2018 r. W Warszawie pomiędzy firmą ABCXYZ a Janem Tomczykiem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez firmę ABCXYZ podstawowych praw pracownika. 
Z poważaniem

 

…………………….

(podpis pracownika)

Niniejsze pismo otrzymałem

 

…………………………………

(podpis pracodawcy)

 

rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

 

Zobacz inne wzory, stwórz wypowiedzenie i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — wzór

 

Warszawa, 25.11.2020

 

Jan Tomczyk

Przedstawiciel handlowy

+48 654 123 456

j.tomczyk@interviewme.pl

Marta Nowak

Kierownik działu handlowego

Firma ABCXYZ

ul. Kwiatowa 185b

03–120 Warszawa

 

 

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniaPan Jan Tomczyk

 

 

Z dniem 25.11.2020 r. rozwiązuję w trybie art. 52 § 1 k.p. z Janem Tomczykiem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu 1.12.2019 r. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika Jana Tomczyka podstawowych obowiązków pracowniczych.

 

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego — Sądu Pracy w Warszawie.
........................................................ 

(potwierdzenie odbioru przez pracownika − data i podpis)........................................................

 (podpis pracodawcy lub osoby upoważnione do

jego reprezentowania)Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

 

rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia

 

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy o pracę — wzór darmowy [PDF i DOC]

 

1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — co musisz wiedzieć?

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia skutkuje natychmiastowym zakończeniem stosunku pracy. To dlatego nazywane jest także wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Obie strony — zarówno pracodawca, jak i pracownik — mogą rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Obie muszą zachować formę pisemną wypowiedzenia i podać powód, dla którego rozwiązują umowę w trybie natychmiastowym. 

 

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

 

Jak mówi art. 55 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli:

 

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

 

Natomiast według art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Kodeks pracy przewiduje również sytuacje, w których pracownik niczemu nie zawinił, a pracodawca ma i tak prawo zwolnić go ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczą one przedłużającej się choroby pracownika i związanej z nią niezdolności do pracy.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, jeśli:

 

 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy (z innych przyczyn niż wyżej wymienione), trwa dłużej niż 1 miesiąc.

 

Warto podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Jak napisać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

 

Jeśli chcesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1. Umieść datę i miejscowość na górze strony — niech dotyczą dnia, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 

2. Zatytułuj dokument: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

3. Zacznij od wskazania dokładnego dnia, w którym chcesz, by nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

 

4. Powołaj się na podstawę prawną, która daje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to art. 52 § 1 Kodeksu pracy.

 

5. Podaj dokładną datę zawarcia umowy o pracę, którą teraz chcesz rozwiązać.

 

6. Wpisz konkretną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powyżej wypisaliśmy, w jakich przypadkach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

 

7. Podpisz się i zostaw miejsce na podpis pracodawcy. 

 

W rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak w każdym innym dokumencie, zadbaj o odpowiednie zwroty grzecznościowe. Sprawdź też treść pod kątem błędów i literówek. 

 

Zajrzyj też do tych poradników:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Oceń mój artykuł: rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia
Średnia: 5 (4 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Marta Rojewska
Ekspertka kariery w InterviewMe. W swoich tekstach staram się poruszyć wszystkie kwestie związane z życiem zawodowym. Moja misja? Pomóc Ci w znalezieniu dobrze dopasowanego miejsca pracy.

Podobne artykuły