Moje konto
FGŚP - co to? Kto i jakie składki opłaca? Co daje ten fundusz?

FGŚP - co to? Kto i jakie składki opłaca? Co daje ten fundusz?

Tutaj dowiesz się, co to jest FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), kto i jakie składki opłaca i jakie świadczenia zapewnia fundusz.

Każdy pracownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że niewypłacalność pracodawcy nie oznacza, że zatrudniony nie otrzyma wynagrodzenia.

 

W takich sytuacjach do akcji wkracza Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, bardziej znany poprzez skrót FGŚP.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

 • co to jest FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), kto go opłaca i kto jest nim objęty
 • jakie świadczenia można uzyskać z tego funduszu
 • jaka jest wysokość składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i czy można nie płacić za FGŚP.

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Stwórz CV teraz

 

kreator cv
kreator cv

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

 

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

 

1. Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem powstałym w 1994 roku. Ma on na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia w razie niewypłacalności pracodawcy. Podstawę prawną FGŚP stanowi ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Tak więc prościej mówiąc: FGŚP dokonuje wypłat świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy.

 

Kto płaci składki na FGŚP? Pracodawca. Zgodnie z informacjami ZUS, zobowiązani są do tego:

 

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej — w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce
 • oddziały banków zagranicznych
 • oddziały instytucji kredytowych
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

 

Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak sama nazwa wskazuje, objęci są pracownicy. Nie chodzi jednak tylko o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale pracujące również np. na umowie zleceniu. Świadczenia dotyczą więc zatrudnionych, którzy są obowiązkowo objęci ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.

 

Pracodawca musi więc opłacać składki za osobę, która:

 

 • pracuje na podstawie umowy o pracę
 • pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą
 • pracuje na podstawie umowy zlecenia lub równorzędnej
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

 

Warto wiedzieć, że w razie niewypłacalności pracodawcy, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokajane są roszczenia nie tylko pracowników, ale również uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

 

Może Cię również zainteresować:

 

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

2. Jakie świadczenia można uzyskać z FGŚP?

 

Zgodnie z ustawą, zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają należności z tytułu:

 

 • wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • odszkodowania
 • dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy
 • składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujących od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu.

 

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 12 ustawy, większość roszczeń (w tym za wynagrodzenie za pracę) podlega zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo ustania stosunku pracy.

 

Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych można złożyć w formularzu na stronie FGŚP.

 

Może Cię również zainteresować: Wymiar urlopu — sprawdź, ile dni Ci przysługuje

 

3. Jak jest wysokość składek na FGŚP i kiedy można ich nie płacić?

 

Jak już wspomnieliśmy, składki na FGŚP opłacają pracodawcy. Jaka jest ich wysokość?

 

W 2021 r. składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru (podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie jakie uzyskał pracownik za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych).

 

FGŚP — kiedy nie płacimy?

 

Są sytuacje, kiedy pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP. Nie jest to obowiązkowe w przypadku:

 

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego (składek nie opłacasz przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu)
 • pracowników, którzy skończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę)
 • pracowników skierowanych do pracy przez urząd pracy, którzy nie skończyli 30 lat (przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę)
 • zatrudnionych kobiet, które skończyły 55 lat i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

 

Składek na FGŚP nie opłaca się oczywiście również po dacie swojej niewypłacalności w rozumieniu przepisów ustawy.

 

Może Cię również zainteresować:

 

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

 

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

 

Ubiegasz lub ubiegałeś się o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Podziel się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w komentarzu pod artykułem.

Oceń mój artykuł: fgsp
Średnia: 5 (2 oceny)
Dziękujemy za ocenę naszego artykułu!
Wojciech Martyński
Ekspert kariery, autor ponad 100 artykułów InterviewMe z poradami dotyczącymi pisania CV i listu motywacyjnego, rozmów kwalifikacyjnych oraz poszukiwania pracy. Swoją wiedzą dzielę się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
Linkedin

Podobne artykuły