1. Starszy Inspektor Zakładów Górniczych - Służba Cywilna
S

Starszy Inspektor Zakładów Górniczych - Służba Cywilna

Sluzba Cywilna

Starszy inspektor zakładów górniczych - Służba Cywilna

Sluzba Cywilna

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktyka
 • Pełny etat
 • 18 dni temu

Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. geologii

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:

praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne

Sposób wykonywania zadań:

· pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

· przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

· częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

· budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,

· pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • Dokonuje analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania projektów postanowień i stanowisk Dyrektora Urzędu
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje w rocznym horyzoncie czasowym projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i odpowiednią ewidencję, w celu właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • Nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności geologicznej lub w podmiocie wykonującym obsługę geologiczną w specjalności geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub w urzędach organów administracji geologicznej w specjalności geologicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności geologicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji: komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (Powyżej 1 roku) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności geologicznej
 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geologicznym
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające stwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego oraz stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności geologicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzające stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Gowork

Starszy inspektor Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw kadrowych Zespół K…

Starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki do spraw na…

Starszy inspektor Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw finansowania zwalczan…

 • 1 miesiąc temu
Utwórz swoje CV

Nie masz CV? Możesz utworzyć je szybko za pomocą naszego profesjonalnego narzędzia do tworzenia CV

Idealne CV dla stanowiska Starszy Inspektor Zakładów Górniczych - Służba Cywilna przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy