1. Dyrektor Delegatury
S

Dyrektor Delegatury

Sluzba Cywilna

Dyrektor delegatury

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
w Biurze Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,

- praca w siedzibie urzędu / możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,

- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym;

- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

- brak oznaczeń dla osób niewidomych;

- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje organizację pracy i funkcjonowanie Delegatury, w tym przedstawia propozycje niezbędnych zakupów, napraw i remontów, zapewnia w Delegaturze jednolitość procedur i standardów stosowanych w Urzędzie oraz zgodność z prawem działań podejmowanych na poszczególnych stanowiskach pracy, podejmuje działania mające na celu eliminowanie nieprawidłowości oraz przedstawia w tym zakresie wnioski i opinie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu,
 • nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Delegatury, zapewnia ewidencjonowanie czasu ich pracy, udziela urlopów wypoczynkowych w porozumieniu z właściwymi merytorycznie przełożonymi pracowników, deleguje służbowo pracowników Delegatury, załatwia sprawy osobowe pracowników oraz wyraża opinie w sprawach kadrowych dla potrzeb Dyrektora Generalnego Urzędu i kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu, w których zatrudniony jest dany pracownik,
 • reprezentuje Wojewodę Lubelskiego na terenie działania Delegatury, w tym uczestniczy w imieniu Wojewody w uroczystościach świąt państwowych i kościelnych, w rocznicach, naradach, konferencjach i innych wydarzeniach oficjalnych, współpracuje w sprawach reprezentacyjnych z Biurem Wojewody LUW w Lublinie,
 • sprawuje bieżący nadzór nad pracą stanowiska ds. organizacji i kadr w Delegaturze oraz przekazywaniem realizowanych spraw Dyrektorowi Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu,
 • nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Delegatury przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków składanych w zakresie spraw prowadzonych przez pracowników Delegatury.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołu,
 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o działach administracji rządowej, o służbie cywilnej, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia,
 • umiejętność zarządzania pracownikami,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się, mediacji i negocjacji,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do uzyskania poświadczenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w stosunku do danych osobowych podanych z własnej inicjatywy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 (na czas pandemii Punkt Obsługi Klienta)
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Gowork

Dyrektor delegatury Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Dyrektor delegatury w Biurze Organizacji, Kadr i Bu…

Dyrektor delegatury Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Dyrektor delegatury w Biurze Organizacji, Kadr i Bu…

organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Oddziału, wykonuje zadania bezpośredniego przełożonego podległych pracowników oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez pra…

Załóż konto

Szukaj pracy w najbardziej efektywny sposób i znajdź wymarzoną pracę w mgnieniu oka

Idealne CV dla stanowiska Dyrektor Delegatury przygotujesz w 5 minut. 
Użyj naszego kreatora CV, w którym znajdziesz gotowe szablony 
do uzupełnienia, wskazówki oraz przykłady. Stwórz swoje CV teraz.
Stwórz swoje CV teraz.
Aplikuj

Pomagamy znaleźć wymarzoną pracę

Szukasz pracy? Znajdź pasującą ofertę i aplikuj!

Przejdź do ofert pracy